دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی

2021-03-02 08:19:18
دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

(گروه الف (ممتاز

 1. Stellenbosch University
 2. University of Cape Town
 3. University of Johannesburg
 4. University of Pretoria
 5. University of the Witwatersrand

گروه ب (خوب)

 1. University of Free State صرفا در رشته های کشاورزی و جنگلداری
 2. University of Kwazulu Natal
 3. University of South Africa
 4. Rhodes University
 5. University of the Western Cape
 6. North West University
 7. Tshwane University of Technology

گروه ج (متوسط)

 1. Durban University of Technology
 2. University of Limpopo
 3. Nelson Mandela Metropolitan University
 4. University of Fort Hare
Tags:
Comments(0)
Success!
Error! Error occured!